Centrum vzdělávání

O Centru vzdělávání

V centru vzdělávání poskytujeme pedagogům a dalším účastníkům kurzů dostatek informací, osobních prožitků a metodických postupů, aby se mohli ve svých školních třídách bez obav věnovat tématům prevence rizikového chování.

Usilujeme o to, aby účastníci našeho vzdělávání porozuměli principům efektivní prevence. Ta by žáky neměla děsit a zastrašovat, ale naopak probíhat na partnerské, nehodnotící úrovni. Důležitá je atmosféra, ve které se žáci nebojí vyjádřit svůj názor. Zásadním cílem je pozitivní dopad preventivních programů na žáky, se kterými budou absolventi vzdělávání následně pracovat. Smyslem programů všeobecné prevence je zamezení rizikovému chování u dětí a dospívajících, nebo alespoň oddálení takového chování do vyššího věku.

Působnost Centra vzdělávání

Centrum vzdělávání nabízí zejména kurzy akreditované v systému DVPP MŠMT. Určeny jsou především školním metodikům prevence, třídním vyučujícím, dalším pedagogickým pracovníkům, ale i všem zájemcům pracujícím s dětmi a dospívajícími.

Kurzy probíhají většinou v Praze. Několikrát ročně otevíráme kurzy ve Středočeském kraji a poskytujeme vzdělávání také přímo ve školách v rámci ČR.

Jaké jsou cíle Centra vzdělávání

Připravujeme pedagogy a další účastníky kurzu na samostatné vedení preventivních programů v třídních kolektivech. Absolvent našeho kurzu dokáže identifikovat výskyt konkrétního rizika u žáka a provést základní kroky včasné intervence. Zásadním prvkem našich kurzů je prostor pro sdílení zkušeností z praxe a také konzultace konkrétních situací pomocí intervizí.

Usilujeme o to, aby pedagogové porozuměli výhodám, které preventivní práce přináší, aby se z nepříjemné povinnosti stalo vítané usnadnění jejich práce.

V čem jsme jiní

Naše kurzy jsou interaktivní a praktické. Účastníci si „na vlastní kůži“ zkouší jednotlivé techniky. Lépe se tak vcítí do prožitků žáků a ověří si tím vlastní postoj k probíraným tématům. Lektoři mají několikaletou praxi ve vzdělávání pedagogů i ve vedení programů s žáky.

Mezi naše principy patří partnerský přístup, bezpečné prostředí, vzájemný respekt a prostor pro pluralitu názorů. Ke všem přistupujeme nehodnotícím způsobem, nevynášíme soudy o tom, co je správné nebo špatné. Každý účastník k programu získá podrobnou metodickou příručku.

Jak naše kurzy probíhají

Vzdělávání je rozděleno na úvodní školení, na kterém jsou pedagogové seznámeni s metodikou a jejím obsahem. V roli žáků procházejí vybranými lekcemi. Získané dovednosti poté zkouší prakticky ve „své“ třídě. Následuje návazné setkání určené ke konzultacím zkušeností ze zavádění programu. Všem je také poskytnuta příležitost vést vybrané techniky modelově se skupinou účastníků školení.

Spolupracujeme s Klinikou adiktologie při 1. LF UK a nejnovější poznatky a trendy předáváme našim účastníkům.

Centrum vzdělávání a ostatní pobočky

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.