Sazebník úhrad za poskytování informací

Magdaléna, o.p.s. stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako „sazebník“):

1. Náklady na pořízení kopií

Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:

 • jednostranná: 2,- Kč
 • oboustranná: 4,- Kč

Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:

 • jednostranná: 4,- Kč
 • oboustranná: 7,- Kč

Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4, jednostranný):

 • jedna stránka: 2,- Kč

Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou město za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinné uhradit.

2. Náklady na opatření technických nosičů dat

Náklady za opatření technických nosičů dat (CD, DVD, přenosná paměť) budou účtovány podle skutečné pořizovací ceny. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

3. Náklady na odeslání informací žadateli

 1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty, s. p. Náklady na balné se stanoví paušální částkou 10,- Kč za jednu poštovní zásilku.
 2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 2000,- Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.
 2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou účtovány na základě individuální kalkulace.

5. Ostatní ustanovení

 1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.
 2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může ředitel organizace Magdaléna, o. p. s. nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.
 3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v úředních hodinách na adrese Magdaléna, o. p. s., Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy, nebo převodem na bankovní účet vedený České spořitelny č. 388061319/0800.
 4. Tento sazebník se stanoví na dobu neurčitou.
 5. Sazebník byl schválen ředitelem Magdaléna, o. p. s. dne 31. srpna 2022.

V Mníšku pod Brdy dne 1. září 2022

Mgr. Ondřej Sklenář

ředitel Magdaléna o.p.s.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.